Nhảy đến nội dung chính

Các video về Core Runtime

Phần này chứa các video giúp bạn khám phá core runtime, cách nó vận hành, và làm thế nào để implement cross-contract call.

Runtime Overview

Tổng quan về code chuyên sâu của NEAR Runtime.

Runtime Action and Data Receipts

Review về code chuyên sâu của việc làm thế nào để NEAR Runtime implement các cross contract call.

Runtime State

Tổng quan chuyên sâu của việc làm thế nào để NEAR runtime vận hành với state của chính nó.

Was this page helpful?