Nhảy đến nội dung chính

NEAR CLI

The NEAR Command Line Interface (CLI) is a tool that enables to interact with the NEAR network directly from the shell. Among other things, the NEAR CLI enables you to:

 • Login with a NEAR account
 • Deploy a contract
 • Interact and query information from a deployed contract
Under the hood, NEAR CLI utilizes the NEAR JavaScript API

info

The NEAR CLI also comes with an implementation in Rust called near-cli-rs. If you want to use near-cli while you have near-cli-rs installed, prefix the following commands with npx.

Overview

Click on a command for more information and examples.

CommandMô tả
ACCESS KEYS
near add-credentialsStores credentials for an account locally
near add-keythêm một access key mới vào account
near delete-keyxóa một access key từ một account
near generate-keygenerates a key pair and optionally stores it locally as credentials for an accountId
near list-keyshiển thị tất cả các access key và thông tin chi tiết của chúng cho một account nhất định
near loginstores a full access key locally using NEAR Wallet
ACCOUNTS
near create-accountcreates a new account, either using a faucet to fund it, or an account saved locally
near delete-accountxóa account và chuyển số dư còn lại sang account thụ hưởng
near list-keyshiển thị tất cả các access key của một account nhất định
near send-neargửi các token từ một account này đến một account khác
near statehiển thị các thông tin chi tiết của account
CONTRACTS
near calltạo một contract call có thể thực thi các change hoặc view method
near deploydeploy một smart contract lên NEAR blockchain
near storageShows the storage state of a given contract, i.e. the data stored in a contract
near viewtạo một contract call chỉ có thể thực thi một view method
TRANSACTIONS
near tx-statustruy vấn status của một transaction bằng txHash

Cài đặt

Cài đặt

Để được hỗ trợ EVM, xem thêm tại aurora-cli của Project Aurora.

Mac và Linux

 1. Cài đặt npmnode bằng cách sử dụng một package manager như nvm vì đôi khi có những sự cố khi sử dụng Ledger do cách OS X xử lý các node package có liên quan đến các thiết bị USB. [Nhấn vào đây]
 2. Đảm bảo bạn đã cài đặt Node với version 12 trở lên.
 3. Cài đặt global near-cli bằng cách chạy:
npm install -g near-cli

For example, on Ubuntu 20.04 near-cli can be installed by running:

# Install nvm (https://github.com/nvm-sh/nvm?tab=readme-ov-file#installing-and-updating)
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
source ~/.bashrc

# Install node
nvm install node

# Install near-cli
npm install -g near-cli

# near-cli works!
near --help

Windows

Đảm bảo rằng máy tính của bạn đã cài đặt phiên bản hiện tại của npmNodeJS.

 1. Cài đặt WSL [nhấn vào đây]
 2. Cài đặt npm [nhấn vào đây]
 3. Cài đặt Node.js [nhấn vào đây ]
 4. Thay đổi thư mục npm mặc định [ nhấn vào đây ]
  • Điều này giúp tránh mọi vấn đề về quyền hạn với WSL
 5. Mở WSL và cài đặt global near-cli bằng cách chạy:
npm install -g near-cli

Network selection

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi nâng cấp NEAR CLI, cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề là gỡ cài đặt rồi cài đặt lại.

 • Ngoài ra, bạn có thể thiết lập một environment variable chung bằng cách chạy đoạn code sau:
NEAR_NETWORK=testnet near send ...
 • Ngoài ra, bạn có thể thiết lập một environment variable chung bằng cách chạy đoạn code sau:
export NEAR_NETWORK=mainnet
 • All commands that interact with the network also allow to pass the --networkId option.
near send-near ... --networkId mainnet

Custom RPC server selection

You can set custom RPC server URL by setting these env variables:

NEAR_MAINNET_RPC
NEAR_TESTNET_RPC

Clear them in case you want to get back to the default RPC server.

Example:

export NEAR_TESTNET_RPC=<put_your_rpc_server_url_here>

Các RPC Endpoint

All keys are stored locally at the root of your HOME directory:

 • ~/.near-credentials (MAC / Linux)
 • C:\Users\YOUR_ACCOUNT\.near-credentials (Windows)

Inside .near-credentials, access keys are organized in network subdirectories: testnet, and mainnet.

These network subdirectories contain .JSON objects with an:

 • account_id
 • private_key
 • public_key

near add-credentials <accountId>

Stores credentials (full-access-key) locally for an already existing account.

 • các tham số: accountId hoặc không có
 • options: --seedPhrase or --secretKey

Examples:

near add-credentials example-acct.testnet --seedPhrase "antique attitude say evolve ring arrive hollow auto wide bronze usual unfold"

near add-key

Adds either a full access or function access key to a given account.

Optionally allows to sign with a Ledger: --signWithLedger --ledgerPath

Note: You will use an existing full access key for the account you would like to add a new key to. (near login)

1) thêm một full access key

 • các tham số: accountId --masterAccount

Example:

near add-key example-acct.testnet Cxg2wgFYrdLTEkMu6j5D6aEZqTb3kXbmJygS48ZKbo1S
Example Response

  Adding full access key = Cxg2wgFYrdLTEkMu6j5D6aEZqTb3kXbmJygS48ZKbo1S to example-acct.testnet.
Transaction Id EwU1ooEvkR42HvGoJHu5ou3xLYT3JcgQwFV3fAwevGJg
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://testnet.nearblocks.io/txns/EwU1ooEvkR42HvGoJHu5ou3xLYT3JcgQwFV3fAwevGJg

2) add a function call key

 • các tham số: accountId publicKey
 • các tuỳ chọn: default

accountId là account bạn đang thêm key vào

--contract-id là contract mà bạn đang cho phép các method được gọi

--method-names là tùy chọn và nếu bị bỏ qua, tất cả các method của --contract-id có thể được gọi.

--allowance is the amount of Ⓝ the key is allowed to spend on gas fees only (default: 0).

Note: Each transaction made with this key will have gas fees deducted from the initial allowance and once it runs out a new key must be issued.

Example:

near add-key example-acct.testnet GkMNfc92fwM1AmwH1MTjF4b7UZuceamsq96XPkHsQ9vi --contract-id example-contract.testnet --method-names example_method --allowance 30000000000
Example Response

  Adding function call access key = GkMNfc92fwM1AmwH1MTjF4b7UZuceamsq96XPkHsQ9vi to example-acct.testnet.
Transaction Id H2BQL9fXVmdTbwkXcMFfZ7qhZqC8fFhsA8KDHFdT9q2r
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://testnet.nearblocks.io/txns/H2BQL9fXVmdTbwkXcMFfZ7qhZqC8fFhsA8KDHFdT9q2r


near delete-key

Xóa một key hiện có cho một account nhất định. Optionally allows to sign with a Ledger: --signWithLedger --ledgerPath

 • các tham số: accountId --masterAccount
 • options: --networkId, force

Note: You will need separate full access key for the account you would like to delete a key from. (near login)

Example:

near delete-key example-acct.testnet Cxg2wgFYrdLTEkMu6j5D6aEZqTb3kXbmJygS48ZKbo1S
Example Response

  Transaction Id 4PwW7vjzTCno7W433nu4ieA6FvsAjp7zNFwicNLKjQFT
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://testnet.nearblocks.io/txns/4PwW7vjzTCno7W433nu4ieA6FvsAjp7zNFwicNLKjQFT


near generate-key

Displays a key-pair and seed-phrase and optionally stores it locally in .near-credentials.

 • các tham số: accountId hoặc không có
 • options: --fromSeedPhrase, --saveImplicit, --queryLedgerPK

Note: There are several ways to use generate-key that return very different results. Please reference the examples below for further details.


1a) near generate-key

Creates and displays a key pair

near generate-key
Example Response

Seed phrase: antique attitude say evolve ring arrive hollow auto wide bronze usual unfold
Key pair: {"publicKey":"ed25519:BW5Q957u1rTATGpanKUktjVmixEmT56Df4Dt9hoGWEXz","secretKey":"ed25519:5StmPDg9xVNzpyudwxT8Y72iyRq7Fa86hcpsRk6Cq5eWGWqwsPbPT9woXbJs9Qe69crZJHh4DMkrGEPGDDfmXmy2"}
Implicit account: 9c07afc7673ea0f9a20c8a279e8bbe1dd1e283254263bb3b07403e4b6fd7a411


1b) near generate-key --saveImplicit

Creates and displays a key pair, saving it locally in .near-credentials as an implicit account.

near generate-key --saveImplicit
Example Response

Seed phrase: antique attitude say evolve ring arrive hollow auto wide bronze usual unfold
Key pair: {"publicKey":"ed25519:BW5Q957u1rTATGpanKUktjVmixEmT56Df4Dt9hoGWEXz","secretKey":"ed25519:5StmPDg9xVNzpyudwxT8Y72iyRq7Fa86hcpsRk6Cq5eWGWqwsPbPT9woXbJs9Qe69crZJHh4DMkrGEPGDDfmXmy2"}
Implicit account: 9c07afc7673ea0f9a20c8a279e8bbe1dd1e283254263bb3b07403e4b6fd7a411

Storing credentials for account: 9d6e4506ac06ab66a25f6720e400ae26bad40ecbe07d49935e83c7bdba5034fa (network: testnet)
Saving key to '~/.near-credentials/testnet/9d6e4506ac06ab66a25f6720e400ae26bad40ecbe07d49935e83c7bdba5034fa.json'


2) near generate-key accountId

Tạo một cặp local key trong .near-credentials với một accountId mà bạn chỉ định.

Note: This does NOT create an account with this name.

near generate-key example.testnet
Example Response

Seed phrase: antique attitude say evolve ring arrive hollow auto wide bronze usual unfold
Key pair: {"publicKey":"ed25519:BW5Q957u1rTATGpanKUktjVmixEmT56Df4Dt9hoGWEXz","secretKey":"ed25519:5StmPDg9xVNzpyudwxT8Y72iyRq7Fa86hcpsRk6Cq5eWGWqwsPbPT9woXbJs9Qe69crZJHh4DMkrGEPGDDfmXmy2"}
Implicit account: 9c07afc7673ea0f9a20c8a279e8bbe1dd1e283254263bb3b07403e4b6fd7a411

Storing credentials for account: example.testnet (network: testnet)
Saving key to '~/.near-credentials/testnet/example.testnet.json'


3a) near generate-key --fromSeedPhrase="your seed phrase"

Uses a seed phrase to display a public key and implicit account

near generate-key --seedPhrase="antique attitude say evolve ring arrive hollow auto wide bronze usual unfold"
Example Response
Seed phrase: antique attitude say evolve ring arrive hollow auto wide bronze usual unfold
Key pair: {"publicKey":"ed25519:BW5Q957u1rTATGpanKUktjVmixEmT56Df4Dt9hoGWEXz","secretKey":"ed25519:5StmPDg9xVNzpyudwxT8Y72iyRq7Fa86hcpsRk6Cq5eWGWqwsPbPT9woXbJs9Qe69crZJHh4DMkrGEPGDDfmXmy2"}
Implicit account: 9c07afc7673ea0f9a20c8a279e8bbe1dd1e283254263bb3b07403e4b6fd7a411

3b) near generate-key accountId --seedPhrase="your seed phrase"

Will store the key pair corresponding to the seedPhrase in .near-credentials with an accountId that you specify.

Example Response

Seed phrase: antique attitude say evolve ring arrive hollow auto wide bronze usual unfold
Key pair: {"publicKey":"ed25519:BW5Q957u1rTATGpanKUktjVmixEmT56Df4Dt9hoGWEXz","secretKey":"ed25519:5StmPDg9xVNzpyudwxT8Y72iyRq7Fa86hcpsRk6Cq5eWGWqwsPbPT9woXbJs9Qe69crZJHh4DMkrGEPGDDfmXmy2"}
Implicit account: 9c07afc7673ea0f9a20c8a279e8bbe1dd1e283254263bb3b07403e4b6fd7a411


4a) near generate-key --queryLedgerPK

Uses a connected Ledger device to display a public key and implicit account using the default HD path ("44'/397'/0'/0'/1'")

near generate-key --queryLedgerPK

You should then see the following prompt to confirm this request on your Ledger device:

 Make sure to connect your Ledger and open NEAR app
Getting Public Key from Ledger...

After confirming the request on your Ledger device, a public key and implicit accountId will be displayed.

Example Response

Using public key: ed25519:B22RP10g695wyeRvKIWv61NjmQZEkWTMzAYgdfx6oSeB2
Implicit account: 42c320xc20739fd9a6bqf2f89z61rd14efe5d3de234199bc771235a4bb8b0e1


3b) near generate-key --queryLedgerPK --ledgerPath="HD path you specify"

Uses a connected Ledger device to display a public key and implicit account using a custom HD path.

near generate-key --queryLedgerPK --ledgerPath="44'/397'/0'/0'/2'"

You should then see the following prompt to confirm this request on your Ledger device:

  Make sure to connect your Ledger and open NEAR app
Waiting for confirmation on Ledger...

After confirming the request on your Ledger device, a public key and implicit accountId will be displayed.

Example Response

Using public key: ed25519:B22RP10g695wye3dfa32rDjmQZEkWTMzAYgCX6oSeB2
Implicit account: 42c320xc20739ASD9a6bqf2Dsaf289z61rd14efe5d3de23213789009afDsd5bb8b0e1


near list-keys

lưu trữ toàn bộ access key trên local của account bạn đã tạo với NEAR Wallet.

 • các tham số: senderId receiverId amount

Example:

near list-keys client.chainlink.testnet
Example Response

Keys for account client.chainlink.testnet
[
{
public_key: 'ed25519:4wrVrZbHrurMYgkcyusfvSJGLburmaw7m3gmCApxgvY4',
access_key: { nonce: 97, permission: 'FullAccess' }
},
{
public_key: 'ed25519:H9k5eiU4xXS3M4z8HzKJSLaZdqGdGwBG49o7orNC4eZW',
access_key: {
nonce: 88,
permission: {
FunctionCall: {
allowance: '18483247987345065500000000',
receiver_id: 'client.chainlink.testnet',
method_names: [ 'get_token_price', [length]: 1 ]
}
}
}
},
[length]: 2
]


near login

locally stores a full access key of an account you created with MyNEARWallet.

 • các tham số: none
 • options: --networkId

Example:

near login

Custom wallet url:

The default wallet URL is https://testnet.mynearwallet.com/. However, if you want to change to a different wallet URL, you can set the environmental variable NEAR_MAINNET_WALLET or NEAR_TESTNET_WALLET.

export NEAR_TESTNET_WALLET=https://wallet.testnet.near.org/
near login

Accounts

near create-account

Creates an account using an existing account or a faucet service to pay for the account's creation and initial balance.

 • arguments: accountId
 • options: --initialBalance, --useFaucet, --useAccount, --seedPhrase, --publicKey, --signWithLedger, --ledgerPath, --useLedgerPK, --PkLedgerPath

Examples::

# Creating account using `example-acct.testnet` to fund it
near create-account new-acc.testnet --useAccount example-acct.testnet
# Creating account using the faucet to fund it
near create-account new-acc.testnet --useFaucet
# Creating a pre-funded account that can be controlled by the Ledger's public key
near create-account new-acc.testnet --useFaucet --useLedgerPK
# Creating an account using a Ledger account
near create-account new-acc.testnet --useAccount ledger-acct.testnet --signWithLedger

Subaccount example:

# Using an account to create a sub-account
near create-account sub-acct.example-acct.testnet --useAccount example-acct.testnet
# Creating a sub-account using the Ledger that can also be controlled by the ledger
near create-account sub.acc.testnet --useAccount sub.acc.testnet --signWithLedger --useLedgerPK

Example using --initialBalance:

near create-account sub-acct2.example-acct.testnet --useAccount example-acct.testnet --initialBalance 10
Example Response

  Saving key to '/HOME_DIR/.near-credentials/default/sub-acct2.example-acct.testnet.json'
Account sub-acct2.example-acct.testnet for network "default" was created.


near delete-account

Chuyển NEAR token (Ⓝ) từ một account này tới một account khác.

 • các tham số: accountId .wasmFile
 • options: force, --signWithLedger, --ledgerPath

Example:

near delete-account sub-acct2.example-acct.testnet example-acct.testnet
Example Response

  Deleting account. Account id: sub-acct2.example-acct.testnet, node: https://rpc.testnet.near.org, helper: https://helper.testnet.near.org, beneficiary: example-acct.testnet
Transaction Id 4x8xohER1E3yxeYdXPfG8GvXin1ShiaroqE5GdCd5YxX
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://testnet.nearblocks.io/txns/4x8xohER1E3yxeYdXPfG8GvXin1ShiaroqE5GdCd5YxX
Account sub-acct2.example-acct.testnet for network "default" was deleted.


near send-near

Hiển thị chi tiết về state của account.

 • các tham số: accountId beneficiaryId
 • options: --signWithLedger, --ledgerPath

Note: You will need a full access key for the sending account. (near login)

Example:

near send-near sender.testnet receiver.testnet 10
Example Response

  Sending 10 NEAR to receiver.testnet from sender.testnet
Transaction Id BYTr6WNyaEy2ykAiQB9P5VvTyrJcFk6Yw95HPhXC6KfN
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://testnet.nearblocks.io/txns/BYTr6WNyaEy2ykAiQB9P5VvTyrJcFk6Yw95HPhXC6KfN


near state

Hiển thị chi tiết về state của account.

 • arguments: accountId

Example:

near state example.testnet
Example Response

{
"amount": "99999999303364037168535000",
"locked": "0",
"code_hash": "G1PCjeQbvbUsJ8piXNb7Yg6dn3mfivDQN7QkvsVuMt4e",
"storage_usage": 53528,
"storage_paid_at": 0,
"block_height": 21577354,
"block_hash": "AWu1mrT3eMJLjqyhNHvMKrrbahN6DqcNxXanB5UH1RjB",
"formattedAmount": "99.999999303364037168535"
}


Contracts

near call

makes a contract call which can modify or view state.

Note: Contract calls require a transaction fee (gas) so you will need an access key for the --accountId that will be charged. (near login)

 • các tham số: contractName method_name { args } --accountId
 • options: --gas --deposit --signWithLedger --ledgerPath

Example:

near call guest-book.testnet addMessage '{"text": "Aloha"}' --account-id example-acct.testnet
Example Response

  Scheduling a call: guest-book.testnet.addMessage({"text": "Aloha"})
Transaction Id FY8hBam2iyQfdHkdR1dp6w5XEPJzJSosX1wUeVPyUvVK
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://testnet.nearblocks.io/txns/FY8hBam2iyQfdHkdR1dp6w5XEPJzJSosX1wUeVPyUvVK
''


near deploy

Xóa một account và chuyển số dư còn lại vào account thụ hưởng.

 • các tham số: .wasmFile
 • các tuỳ chọn: default

Note: You will need a full access key for the account you are deploying the contract to. (near login)

Example:

near deploy example-contract.testnet out/example.wasm

Initialize Example:

near deploy example-contract.testnet out/example.wasm --initFunction new --initArgs '{"owner_id": "example-contract.testnet", "total_supply": "10000000"}'
Example Response

  Starting deployment. Account id: example-contract.testnet, node: https://rpc.testnet.near.org, helper: https://helper.testnet.near.org, file: main.wasm
Transaction Id G8GhhPuujMHTRnwursPXE1Lv5iUZ8WUecwiST1PcKWMt
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://testnet.nearblocks.io/txns/G8GhhPuujMHTRnwursPXE1Lv5iUZ8WUecwiST1PcKWMt
Done deploying to example-contract.testnet


near storage

Shows the storage state of a given contract, i.e. the data stored in a contract.

 • arguments: contractName
 • options: --finality, --utf8, --blockId, --prefix

Example:

near storage hello.near-examples.testnet --finality optimistic --utf8
Example Response
[ { key: 'STATE', value: '\x10\x00\x00\x00Passei por aqui!' } ]

near view

Tạo một contract call mà chỉ có thể view state. (miễn phí)

Example:

near view guest-book.testnet getMessages '{}'
Example Response

  View call: guest-book.testnet.getMessages({})
[
{ premium: false, sender: 'waverlymaven.testnet', text: 'TGIF' },
{
premium: true,
sender: 'waverlymaven.testnet',
text: 'Hello from New York 🌈'
},
{ premium: false, sender: 'fhr.testnet', text: 'Hi' },
{ premium: true, sender: 'eugenethedream', text: 'test' },
{ premium: false, sender: 'dongri.testnet', text: 'test' },
{ premium: false, sender: 'dongri.testnet', text: 'hello' },
{ premium: true, sender: 'dongri.testnet', text: 'hey' },
{ premium: false, sender: 'hirokihori.testnet', text: 'hello' },
{ premium: true, sender: 'eugenethedream', text: 'hello' },
{ premium: false, sender: 'example-acct.testnet', text: 'Aloha' },
[length]: 10
]


Tổng quan

near tx-status

Queries transaction status by hash and accountId.

 • arguments: txHash --accountId
 • các tuỳ chọn: default

Example:

near tx-status FY8hBam2iyQfdHkdR1dp6w5XEPJzJSosX1wUeVPyUvVK --accountId guest-book.testnet
Example Response

Transaction guest-book.testnet:FY8hBam2iyQfdHkdR1dp6w5XEPJzJSosX1wUeVPyUvVK
{
status: { SuccessValue: '' },
transaction: {
signer_id: 'example-acct.testnet',
public_key: 'ed25519:AXZZKnp6ZcWXyRNdy8FztYrniKf1qt6YZw6mCCReXrDB',
nonce: 20,
receiver_id: 'guest-book.testnet',
actions: [
{
FunctionCall: {
method_name: 'addMessage',
args: 'eyJ0ZXh0IjoiQWxvaGEifQ==',
gas: 300000000000000,
deposit: '0'
}
},
[length]: 1
],
signature: 'ed25519:5S6nZXPU72nzgAsTQLmAFfdVSykdKHWhtPMb5U7duacfPdUjrj8ipJxuRiWkZ4yDodvDNt92wcHLJxGLsyNEsZNB',
hash: 'FY8hBam2iyQfdHkdR1dp6w5XEPJzJSosX1wUeVPyUvVK'
},
transaction_outcome: {
proof: [ [length]: 0 ],
block_hash: '6nsjvzt6C52SSuJ8UvfaXTsdrUwcx8JtHfnUj8XjdKy1',
id: 'FY8hBam2iyQfdHkdR1dp6w5XEPJzJSosX1wUeVPyUvVK',
outcome: {
logs: [ [length]: 0 ],
receipt_ids: [ '7n6wjMgpoBTp22ScLHxeMLzcCvN8Vf5FUuC9PMmCX6yU', [length]: 1 ],
gas_burnt: 2427979134284,
tokens_burnt: '242797913428400000000',
executor_id: 'example-acct.testnet',
status: {
SuccessReceiptId: '7n6wjMgpoBTp22ScLHxeMLzcCvN8Vf5FUuC9PMmCX6yU'
}
}
},
receipts_outcome: [
{
proof: [ [length]: 0 ],
block_hash: 'At6QMrBuFQYgEPAh6fuRBmrTAe9hXTY1NzAB5VxTH1J2',
id: '7n6wjMgpoBTp22ScLHxeMLzcCvN8Vf5FUuC9PMmCX6yU',
outcome: {
logs: [ [length]: 0 ],
receipt_ids: [ 'FUttfoM2odAhKNQrJ8F4tiBpQJPYu66NzFbxRKii294e', [length]: 1 ],
gas_burnt: 3559403233496,
tokens_burnt: '355940323349600000000',
executor_id: 'guest-book.testnet',
status: { SuccessValue: '' }
}
},
{
proof: [ [length]: 0 ],
block_hash: 'J7KjpMPzAqE7iX82FAQT3qERDs6UR1EAqBLPJXBzoLCk',
id: 'FUttfoM2odAhKNQrJ8F4tiBpQJPYu66NzFbxRKii294e',
outcome: {
logs: [ [length]: 0 ],
receipt_ids: [ [length]: 0 ],
gas_burnt: 0,
tokens_burnt: '0',
executor_id: 'example-acct.testnet',
status: { SuccessValue: '' }
}
},
[length]: 2
]
}


Global Options

Tuỳ chọnMô tả
--helpShow help [boolean]
--versionShow version number [boolean]
-v, --verbosePrints out verbose output [boolean] [default: false]
Was this page helpful?